Formacja SGO

TEORIA: Rodzaje operacji specjalnych

Materiał ma na celu przedstawienie wykazu możliwych zadań taktycznych od wyższego dowództwa, które pojawią się w zarządzeniach przygotowawczych (WARNO) lub rozkazach bojowych (OPORD). Ze względu na przykłady, wykaz będzie pomocny przy opracowywaniu scenariuszy symulacji.
Operacje specjalne mogą mieć charakter niekinetyczny (rozpoznanie, działania niekonwencjonalne), kinetyczny oraz poszukiwawczo-ratowniczy. Rozróżniamy więc ich trzy rodzaje:

I. OPERACJE NIEKINETYCZNE

1. [SR] ROZPOZNANIE SPECJALNE

to zbieranie i analiza informacji. Obejmuje trzy powiązane logicznie ze sobą aktywności: najpierw chcemy poznać teren działania, następwnie aktywność celu, a na koniec wyniki naszego ataku.

[NAI] Rozpoznanie obszaru zainteresowania

Wykonywane jest gdy chcemy pozyskać więcej informacji o obszarze naszej potencjalnej aktywności. Przykładem jest wykonanie analizy terenu OCOKA na podstawie rekonesansu.

[TAI] Rozpoznanie celu

Po rozpoznaniu obszaru wiemy o obecności przeciwnika, kolejnym etapem jest zdobycie o nim informacji. Przykładem może być meldunek o aktywności przeciwnika – SALUTE.

[BDA] Ocena zniszczeń

Dzięki informacji o terenie i aktywności przeciwnika dokonaliśmy nalotu. Ostatnim etapem rozpoznania specjalnego jest ocena uzyskanego atakiem efektu.

2. [UW] OPERACJE NIEKONWENCJONALNE

w uproszczeniu możemy skategoryzować je jako długoterminowe działania doradcze i wspierające dla sił sprzymierzonych. Wspierać możemy zarówno potencjał ofensywny jak i defensywny w formie:

[GW] Operacje partyzanckie

Obejmują szkolenie sił nieregularnych do walki z regularnym wojskiem. Zadaniem jest zwiększenie potencjału bojowego poprzez wydelegowanie kadry szkoleniowej specjalizującej się w walce partyzanckiej.

[COIM] Operacje przeciwpartyzanckie

Obejmują szkolenie sił regularnych lub nieregularnych do walki z siłami powstańczymi. W tym wypadku zwiększany jest potencjał obronny i ofensywny przeciwko inicjatywom partyzanckim.


II. OPERACJE KINETYCZNE

[DA] AKCJE BEZPOŚREDNIE

To fizyczne ataki na cel z wykorzystaniem głównych cech operacji specjalnych, czyli szybkości, zaskoczenia i inicjatywy. W ich zakres wchodzi:

A. ZASADZKA

“nagły, niespodziewany atak na cel”. Zasadzka dotyczy ataku na cel pozostając w ruchu lub czasowo zatrzymany. Będzie to więc najczęściej zasadzka na patrol, konwój lub inne przemieszczające się siły przeciwnika.

B. RAJD

To również “nagłe, niespodziewany atak na cel” jednak w tym wypadku mówimy o ataku na obiekt statyczny. Rajdy możemy podzielić dodatkowo na:

[HR] Operacje odbijania zakładników

Celem jest odbicie przez wyspecjalizowany zespół osób przetrzymywanych przez przeciwnika w budynku, środkach komunikacji (pociągi, samoloty, autobusy) lub izolowanym obszarze.

[HRA] Aresztowanie wysokiego ryzyka

Celem jest zatrzymanie osoby stanowiącej zagrożenie z powodu wyszkolenia, uzbrojenia lub posiadania priorytetowych informacji.

[WCO] Likwidacja składów środków bojowych

Celem jest odnalezienie i zarekwirowanie lub zniszczenie składowanego uzbrojenia przeciwnika. Poszukiwanymi środkami mogą być broń, amunicja, ładunki wybuchowe ale również pieniądze, komputery, dokumenty.

[CT] Kontrterroryzm

Są to działania sił własnych po wystąpieniu wydarzenia o charakterze terrorystycznym (zamachy, porwania, strzelaniny).

III. INNE


[PR] Odzyskiwanie personelu

To sytuacja, w której nieprzeszkolona osoba została uprowadzona i izolowana, a plan ewakuacji nie jest znany. Celem jest wydostanie osoby z obszaru przeciwnika lub przez niego izolowanego. Odzyskiwanie może też być rozszerzone o zabezpieczenie ważnego sprzętu lub materiałów.

[CSAR] Bojowe poszukiwanie i ratowanie personelu

To sytuacja, w której przeszkolony personel znajduje się na wrogim terenie i jego ratowanie odbywa się według wcześniej opracowanego planu ewakuacji [EPA]. Celem jest udzielenie pomocy medycznej osobie oraz ewakuacja z obszaru przeciwnika.

2020/03/DSC1399-150×150.jpg
2020/03/1-44-150×150.jpg

Symulacja PR: odnalezienie ukrytej osoby i dostarczenie jej w określony rejon
Symulacja CSAR: udzielenie pomocy medycznej i ewakuacji osoby w warunkach działania na terenie wroga

Opracował: Ram

Materiały zdjęciowe ze szkoleń SGO autorstwa: Tabodesign, Victoria Argent, Easyshots, Andrzej Sip