Formacja SGO

20 czerwca, 2022

Orientowanie mapy i pomiar odległości

MAPA Mapa to pomniejszony o skalę obraz terenu, naniesiony np. na papier za pomocą znaków umownych. Skala mapy Skala, czasami zwana podziałką, oznacza stopień pomniejszenia

Rodzaje i typy zasadzek

Za­sadz­ka to gwał­tow­ne ude­rze­nie z ukry­cia na siły bę­dą­ce w ru­chu lub ce­lo­wo za­trzy­ma­ne. Ce­lem stan­dar­do­wej za­sadz­ki woj­sko­wej jest fi­zycz­na li­kwi­da­cja prze­ciw­ni­ka. Wy­ni­kiem za­sadz­ki może

Podstawowe szyki marszowe

Materiał ma na celu przedstawienie podstawowych formacji podczas marszu w terenie otwartym oraz SOP dla wybranych sytuacji taktycznych. Przy planowaniu, przyjęty szyk marszowy określany jest