Formacja SGO

Taktyka Zielona

Procedura przekraczania drogi

Materiał ma na celu przedstawienie procedury pokonywania przeszkody liniowej w rejonie niebezpiecznym przez drużynę oraz technik na poziomie sekcji i indywidualnie. Za liniowym rejon niebezpieczny

Planowanie zasadzki

Każ­da za­sadz­ka musi się opie­rać na skru­pu­lat­nym przy­go­to­wa­niu i do­kład­nym wy­ko­na­niu. Oto naj­waż­niej­sze, spe­cy­ficz­ne dla za­sadz­ki czyn­ni­ki, ja­kie na­le­ży brać pod uwa­gę na eta­pie pla­no­wa­nia

Procedura zerwania kontaktu

Materiał ma na celu wyjaśnienie procedury zerwania kontaktu na poziomie sekcji ogniowej przy szykach marszowych kolumna, linia i klin. W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego dowódca

Procedura przejecia kontaktu

Materiał ma na celu przedstawienie procedury do zastosowania w przypadku kontaktu drużyny w terenie otwartym. O nawiązaniu kontaktu należy natychmiast powiadomić CC, które decyduje o

LIDER: TEORIA ORGANIZACJI REJONU ZASADZKI

Elementy rejony zasadzki W celu zapewnienia sprawności działania patrolu w rejonie zasadzki, wyznacza się w nim następujące elementy koordynacyjne: (1) rejon ześrodkowania, (2) punkt rozwinięcia,

Procedura zakładania bazy patrolowej

Materiał ma na celu przedstawienie SOP założenia bazy patrolowej. Jako wstęp do artykułu rekomendowana jest lektura planowania i przygotowania obrony obszaru. Baza patrolowa zakładana będzie

Znaki komunikacji niewerbalnej

Celem materiału jest przedstawienie podstawowych znaków komunikacji niewerbalnej w działaniach w przestrzeni otwartej. I. Zasady ogólne KONTAKT WZROKOWY Utrzymuj kontakt wzrokowy z osoba przed i

Manewry ofensywne

Materiał ma na celu przedstawienie taktycznych założeń manewrów ofensywnych dla działań w terenie otwartym. Istnieje Sześć typów manewrów zaczepnych – atak frontalny, atak oskrzydlający, okrążenie,

Azymut, pomiar, wyznaczanie i podążanie

2016/10/IMG_0113-256×305.jpg Azymut Azymut to kąt zawarty między północą a zadanym kierunkiem (np. marszu). Każdy azymut można zmierzyć na trzy sposoby: jako azymut kompasowy (magnetyczny), geograficzny